تندیس انتخاب صادر کننده نمونه در سال 1399
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1401
هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1397
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1396
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1395
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1394
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1393
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1392
یازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1391