بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1401
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1399
هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1398
هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1397
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1396
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1395
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1394
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1393
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1392
یازدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1391
هشتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1388
هفتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1387
ششمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1386
پنجمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1385