گلوتن گندم نقش مهمی در صنایع غذایی دارد، در تهیه نان، شیرینی، غنی سازی آرد ماکارونی،غذای کودک، نانهای حجیم و بهبود دهنده ها و تولید فراورده های گوشتی مانند(سوسیس و کالباس) وبه عنوان بهترین تامین كننده پروتئین طبیعی در صنایع غذائی مورد استفاده قرار میگیرد.
  • در تهیه آمینو اسیدها و آدامس به عنوان مواد فعال عمل کرده و در مواد پاک کننده بکار می رود .
  • در صنایع چسب و کارتن سازی در مواد دارویی ، باند و یا پارچه های تنظیف به کارمی رود .
  • در نوشابه و شربت ها به صورت ماده خام با تغییراتی مورد استفاده قرار می گیرد .
  • گلوتن فعال امروزه به تنهایی یا همراه با پروتئین سویا تا حدودی جای کازئینات را پر می کند و در فرآورده های مختلفی مانند فرآورده های مشابه نیز مصرف می گردد.
  • گلوتن در خمیر پیتزا جهت ایجاد حجم مناسب و تخلخل بیشتر بافت بکار می رود .
پیشنهاد مقدار استفاده گلوتن گندم در آرد گندم:
با توجه به کیفیت آرد و نوع محصول تولیدی مقدار پیشنهادی بین 3 تا 5 درصد وزن آرد می باشد.
ویژگیهای گلوتن گندم:
در واقع عملکرد گلوتن در گندم است که باعث افزایش حجم قرص نان و ایجاد بافت مناسب آن میگردد و کلا مهمترین عامل تعیین کننده کیفیت آرد می باشد.
گلوتن فعال گندم تقریبا نزدیک به دوبرابر وزن خود میتواند آب جذب نموده که مقداری از این آب جذب شده همچنان در محصول نهایی باقی خواهد ماند که این امر موجب افزایش راندمان تولید میگردد و از طرفی رطوبت باقی مانده در محصول باعث به تعویق افتادن بیاتی نان میشود.
گلوتن ضمن به دام انداختن بهتر گازهای تولید شده در خمیر باعث افزایش حجم نان و کیفیت پخت میگردد.
گلوتن در غذاهای مایع نقش پیوندی و تعذیه ای دارد و همچنین به عنوان چاشنی مفید از آن استفاده میگردد.
گلوتن به خمیر قابلیتی میدهد که میتواند کشکش را در خود حفظ نموده وبه خوبی با دیگر ترکیبات مخلوط شده و وقتی از حالت خشک در می آید نیز خصوصیات اولیه ی خود را حفظ نماید .
  • گلوتن عمل پیوستگی مواد را حتی بدون گرما دادن برای استفاده در غذاهای کمپوت شده یا یخ زده ایدا آل میکند.
  • گلوتن موجب بهبودی طعم نان میگردد.
  • گلوتن موجب غنی شدن میزان پروتئین آرد میگردد
  • گلوتن موجب بهبود رنگ نان میگردد.
  • گلوتن موجب لطیف شدن نان می گردد.
کاربرد گلوتن گندم