نشاسته آرد گندم


نام تجاری: نشاسته آذرگان

نشاسته آرد گندم یک پلی ساكارید گیاهی ذخیره شده در ریشه ها، جوانه و دانه های گیاهان است. چنان چه تعداد واحدهای قند یا مونو ساكارید در یک كربوهیدرات بیش از 10 واحد باشد آن تركیب قندی، پلی ساكارید نامیده می شود.