• صادرکننده نمونه سال 1394
 • تقدیر نامه سازمان کار و امور اجتماعی سال 1387
 • اتاق بازرگانی ایران-ایتالیا سال 1381
 • کارآفرین جوان سال 1382
 • کار آفرین جوان سال 1384
 • حضور در نمایشگاه تبریز (خرداد 1387)
 • حضور در نمایشگاه تبریز (تیر 1388)
 • حضور در نمایشگاه ارومیه (تیر 1381)
 • واحد نمونه استاندارد استانی سال 1397
 • صادر کننده نمونه در سال 1398
 • صادر کننده نمونه در سال 1399
 • certifications