تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

 • صادرکننده نمونه سال 1394
 • تقدیر نامه سازمان کار و امور اجتماعی سال 1387
 • تقدیر نامه مسجد کربلای چراغ
 • اتاق بازرگانی ایران-ایتالیا سال 1381
 • کارآفرین جوان سال 1382
 • کار آفرین جوان سال 1384
 • حضور در نمایشگاه تبریز (خرداد 1387)
 • حضور در نمایشگاه تبریز (تیر 1388)
 • حضور در نمایشگاه ارومیه (تیر 1381)
 

 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
Top