تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

 • صادرکننده نمونه سال 1394
 • تقدیر نامه سازمان کار و امور اجتماعی سال 1387
 • تقدیر نامه مسجد کربلای چراغ
 • اتاق بازرگانی ایران-ایتالیا سال 1381
 • کارآفرین جوان سال 1382
 • کار آفرین جوان سال 1384
 • حضور در نمایشگاه تبریز (خرداد 1387)
 • حضور در نمایشگاه تبریز (تیر 1388)
 • حضور در نمایشگاه ارومیه (تیر 1381)
 • واحد نمونه استاندارد استانی سال 1397
 

 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • تقدیرنامه ها
 • صادرکننده نمونه سال 1394
 • صادرکننده نمونه سال 1394
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
تقدیرنامه ها
صادرکننده نمونه سال 1394
صادرکننده نمونه سال 1394
Top